Partnerzy kampanii

1389528160_7838066a5db6fe1137ae_n.png

Polska Grupa Ekspertów HCV została powołana 16 czerwca 2004 roku, z inicjatywy Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Nadrzędnym celem Polskiej Grupy Ekspertów HCV jest powstrzymanie narastającego problemu epidemiologicznego jakim jest wzrastająca ilość chorych z wzw typu C oraz opracowanie, a następnie wdrożenie strategii optymalizacji opieki nad pacjentami zakażonymi wirusem. Przewodniczącym Grupy od momentu jej powstania jest prof. dr hab. med. Waldemar Halota. Wsparcia dla jej działań udzielił Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Grupa m.in. inicjuje i wspiera działania edukacyjne i informacyjne, ściśle współpracując przy tym ze stowarzyszeniami pacjentów oraz mediami. Prowadzi również ciągłe rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Państwowego Zakładu Higieny. Najważniejszym osiągnięciem Grupy jest opracowanie w 2005 r. projektu Narodowego Programu Zwalczania Zakażeń HCV oraz fakt, że dzięki podjętym działaniom od 2006 r. rejestrowane są wszystkie – a nie jak dotychczas wyłącznie objawowe - przypadki pacjentów z dodatnimi przeciwciałami anty-HCV.

Polską Grupę Ekspertów HCV tworzą:

 • Prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
 • Prof. dr hab. med. Janusz Cianciara, Konsultant w Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Prof. dr hab. med. Waldemar Halota, Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HCV, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
 • Prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
 • Dr hab. med. Małgorzata Pawłowska, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
 • Prof. dr hab. med. Krzysztof Simon, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Akademii Medycznej im Piastów Śląskich we Wrocławiu Wojewódzki Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych; Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
 • Prof. dr hab. med. Jerzy Socha, Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Strona internetowa www.pgehcv.pl


1389528287_9ab01ac53ffbdc27ea72_n.png

Fundacja „Gwiazda Nadziei” jest organizacją pożytku publicznego. Powstała w 2007 roku z inicjatywy byłych członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV.

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na:

 • ratowaniu ludzkiego życia, w szczególności osób z chorobami wątroby,
 • działaniu na rzecz poprawy stanu ich zdrowia,
 • promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 • działalności naukowo – badawczej,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • podejmowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pomocy społecznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu – w szczególności chorych i niepełnosprawnych.

Jednym z głównych filarów działania Fundacji jest edukacja społeczeństwa w zakresie chorób wątroby, zapobieganiu zakażeń i leczeniu wzw.

Fundacja "Gwiazda Nadziei" jest autorem petycji skierowanej do Minister Zdrowia Ewy Kopacz i Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza w sprawie: wprowadzenia badania anty-HCV do wykazu badań diagnostycznych, zlecanych i finansowanych przez lekarzy POZ.

W ramach działań edukacyjnych fundacja:

 • wydaje plakaty, ulotki, broszury na temat chorób wątroby,
 • filmy edukacyjne, spoty tv
 • organizuje: spotkania dla pacjentów, ich rodzin i osób zainteresowanych chorobami wątroby, na których bardzo często gości hepatolog, psycholog, prowadzi infolinię poprzez którą chorzy mogą uzyskać informacje gdzie szukać leczenia, jak długi jest czas oczekiwania w poszczególnych placówkach.
 • organizuje szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu na temat wirusowych zapaleń wątroby i ich konsekwencji.

W październiku 2009r Fundacja zorganizowała akcję „Twoja wątroba Twoje zdrowie” w ramach której, odbyła się konferencja dla 250 osób – głównie lekarzy pierwszego kontaktu na temat wirusowych zapaleń wątroby oraz ich konsekwencji - marskości i raka wątroby. W ramach akcji na terenie województwa śląskiego w 12 laboratoriach czterech śląskich miast przeprowadzono bezpłatne badania diagnostyczne anty-HCV i HBSAg.

Fundacja prowadzi również zbiórki publiczne. Z uzbieranych środków pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji dzieci po przeszczepie wątroby. W miarę posiadanych środków finansuje chorym badania diagnostyczne, koszty podróży na konsultacje medyczne, zakup odżywek i leków.

Fundacja jest autorem licznych interwencji w sprawie nieprzestrzegania praw osób cierpiących na choroby wątroby.

Strona internetowa www.gwiazdanadziei.pl


1389528477_74fd06433daf7754661d_n.png

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi "Hepa-Help" zostało utworzone w 1999 roku przez pacjentów chorujących na wątrobę i lekarzy z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, propacjencką zrzeszająca ludzi skonfrontowanych z problematyką zarażenia wirusem HCV, chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Celem stowarzyszenia jest:

 • Podjęcie konwencjonalnych form profilaktyki i wsparcia dla osób ze środowisk zagrożonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusami hepatotropowymi i wirusem HIV.
 • Zastosowanie niekonwencjonalnych metod zapobiegania transmisji wirusów drogą krwi.
 • Organizowanie szkoleń przygotowujących do pracy terapeutycznej z osobami zakażonymi wirusami uszkadzającymi wątrobę.
 • Organizowanie spotkań informacyjnych z osobami zakażonymi wirusami hepatotropowymi.
 • Prowadzenie działalności publikacyjnej, wydawniczej i propagandowej w zakresie zapobiegania i leczenia zakażeń.
 • Organizowanie grup wzajemnego wsparcia chorych zakażonych wirusami hepatotropowymi.
 • Współpraca z agendami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami w celu rozwijania i wspierania działalności na polu profilaktyki epidemii zakażeń wirusami uszkadzającymi wątrobę oraz redukcji szkód spowodowanych tymi infekcjami.
 • Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie osobom potrzebującym, zagubionym, którym trudno jest pogodzić się z chorobą.
 • Kształtowanie postaw zaangażowanych w realizację celów społecznych.
 • Tworzenie i pomoc w tworzeniu systemów redukcji szkód związanych z zakażeniami, głównie HCV, HBV i HIV.
 • Organizowanie i udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej członkom Stowarzyszenia, przede wszystkim w zakresie procedur diagnostycznych i leczniczych.
 • Organizowanie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i osób dorosłych ze schorzeniami wątroby.

Strona internetowa www.hepahelp.pl


1389528583_6556ebc3b4ebbb63d3ed_n.png

Fundacja Edukacji Społecznej „FES” jest organizacją pozarządową działająca od 2002 r. W maju 2012 r. otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja została powołana w celu:

 • Pogłębiania w społeczeństwie wiedzy w zakresie problemów społecznych, poprzez działalność edukacyjną dotyczącą m.in.:
  • uzależnień, takich jak narkomania, alkoholizm, zespół uzależnienia od tytoniu,
  • zakażeń HIV i choroby AIDS,
  • przemocy, działalności sekt, bezrobocia oraz innych zjawisk patologicznych,
 • Kształtowania i utrwalania w społeczeństwie prawidłowych postaw i wzajemnych relacji wobec osób dotkniętych problemami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska ludzi młodych,
 • Poprawy warunków życiowych osób dotkniętych problemami społecznymi.

Działania podejmowane przez FES ukierunkowane są przede wszystkim na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

 • Koordynacja Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV oraz HCV w Warszawie.
 • Działalność edukacyjna i szkoleniowa realizowana wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mająca na celu przeciwdziałanie występowaniu zjawisk zagrażających zdrowiu lub też służąca przywracaniu i poprawie zdrowia
 • Wsparcie indywidualne i grupowe dla osób zakażonych HIV i HCV oraz ich bliskich
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń i konferencji.
 • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.
 • Współpraca przy działaniach w ramach kampanii społecznych.
 • Tworzenie programów i materiałów edukacyjnych oraz nadzór merytoryczny nad projektami edukacyjnymi.
 • Udział w spotkaniach eksperckich oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 • Współpraca z instytucjami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym i mediami.

Strona internetowa www.fes.edu.pl


1389528615_18c4b79c080566b0236b_n.png

Firma Roche, z główną siedzibą w Bazylei, od ponad 110 lat przoduje w dostarczaniu innowacyjnych technologii medycznych w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz farmakoterapii. Jako największa na świecie firma biotechnologiczna oferuje szeroki wybór leków stosowanych w chorobach nowotworowych, zapalnych, metabolicznych, zakaźnych oraz w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jest także światowym liderem diagnostyki in-vitro, w szczególności onkologicznej, jak też pionierem w kompleksowej opiece nad chorymi z cukrzycą. Roche jest światowym liderem w przekładaniu odkryć naukowych na innowacje w farmakologii. Strategia firmy koncentruje się na medycynie personalizowanej, której założenia są owocem najnowszych osiągnięć biologii molekularnej.

Od 2010 roku firma Roche Polska wspiera kampanią edukacyjną „Cichy zabójca WZW C – działa w ukryciu. Twoja niewiedza utrzymuje go przy życiu” zainicjowaną przez Polską Grupę Ekspertów HCV, Fundację „Gwiazda Nadziei” i Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV „Prometeusze”.
Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C m.in. poprzez wskazanie na powszechność sytuacji, w których może dojść do zakażenia oraz mobilizację Polaków do wykonywania testów na obecność wirusa. Pod koniec 2011 roku do kampanii dołączyło Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatropowymi „Hepa-Help”, a w 2012 roku Fundacja Edukacji Społecznej.

Strona internetowa www.roche.pl

najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C